Een persoonlijke zaak.

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden verleend aan advocaten werkzaam bij Schoemaker advocaten.

1.2 Deze voorwaarden kunnen worden ingeroepen door alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht die werkzaam zijn binnen Schoemaker advocaten, in dienstverband, zelfstandig of anderszins.

1.3 Deze voorwaarden kunnen worden ingeroepen door alle derden die door opdrachtnemer bevoegd zijn ingeschakeld. Die bevoegdheid kan worden ontleend aan de overeenkomst van opdracht en/of aan (nadere) toestemming van de opdrachtgever.

1.4 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden gehanteerd door opdrachtgever is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Opdracht, opdrachtnemer

2.1. Schoemaker advocaten is een kostenmaatschap en een samenwerkingsverband van (i) advocaten die zelfstandig de praktijk voeren onder de naam Schoemaker advocaten en (ii) advocaten in dienstverband bij de kostenmaatschap of de advocaten bedoeld in (i).

2.2. Opdrachten worden gesloten met de advocaat werkzaam bij Schoemaker advocaten die de schriftelijke opdracht ondertekent of met wie de afspraken over het uitvoeren van de opdracht worden gemaakt. Alleen die advocaat is de opdrachtnemer. Er is geen gebondenheid van de kostenmaatschap of van de andere advocaten werkzaam binnen Schoemaker advocaten en geen hoofdelijke of gezamenlijke aansprakelijkheid van deze, tenzij dit uitdrukkelijk wordt bepaald in de overeenkomst van opdracht. Artikel 7:407 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten van toepassing.

3. Uitvoering van de opdracht

3.1. Opdrachten worden uitgevoerd door opdrachtnemer zelf, behoudens het navolgende in dit artikel 3.

3.2. Opdrachtnemer kan altijd de werkzaamheden of onderdelen daarvan laten uitvoeren door advocaten en anderen werkzaam binnen Schoemaker advocaten. Opdrachtnemer kan de werkzaamheden of onderdelen daarvan laten uitvoeren door een advocaat of anderen werkzaam buiten Schoemaker advocaten, bij wijze van waarneming in geval van plotseling opgekomen verhindering of tijdens verlof van opdrachtnemer. Alle werkzaamheden door anderen dan opdrachtnemer geschieden altijd onder verantwoordelijkheid en toezicht van opdrachtnemer. Artikel 7:404 BW en 7:409 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten van toepassing.

3.3. Andere derden dan genoemd in 3.2 kan opdrachtnemer alleen inschakelen bij de uitvoering van de werkzaamheden (i) als het gaat om deurwaarders en procesadvocaten of (ii) na verkregen toestemming van opdrachtgever.

4. Beperking van aansprakelijkheid, verval van vorderingsrechten, vrijwaring

4.1 De aansprakelijkheid voor tekortkoming en fouten bij het uitvoeren van de opdracht is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Schoemaker advocaten (waaronder alle daar werkzame advocaten gedekt zijn), vermeerderd met het toegepaste bedrag van het eigen risico.

4.2 Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de in 4.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door de opdrachtnemer aan opdrachtgever in de desbetreffende zaak, in het jaar van de tekortkoming of fout en de twee voorafgaande jaren, in rekening gebrachte bedrag exclusief verschotten en omzetbelasting.

4.3 Werkzaamheden ingevolge de opdracht geschieden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en die overeenkomst bevat geen derdenbeding.

4.4 Vorderingsrechten wegens tekortkoming of fout bij het uitvoeren van de opdracht vervallen na verloop van één jaar na de dag waarop de opdrachtgever (i) bekend is geworden met de schade én (ii) ermee bekend moet worden geacht dat opdrachtnemer mogelijk aansprakelijk is voor die schade.

4.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en alle advocaten werkzaam bij Schoemaker advocaten voor aanspraken van derden jegens deze, voor zover die aanspraken, indien geldend gemaakt door opdrachtgever zelf, zouden zijn afgestuit op hiervoor in artikel 4 genoemde beperkingen van aansprakelijkheid. De vrijwaring omvat ook de redelijke kosten die opdrachtnemer of genoemde advocaten moeten maken om zich te verweren tegen aanspraken waarvoor de vrijwaring geldt.

5. Beëindigen van de opdracht

5.1 Opdrachtgever kan de overeenkomst van opdracht op ieder moment beëindigen, door een schriftelijke opzegging (per mail of brief). Opdrachtnemer kan de overeenkomst van opdracht niet opzeggen, behalve (i) wegens gewichtige reden, conform de wet (artikel 7:408 BW) en (ii) als opdrachtnemer op redelijke gronden niet bereid is de opdracht uit te voeren volgens de wensen van opdrachtgever. In beide gevallen zal een einddeclaratie volgen op basis van de bestede uren.

5.2 Na het einde van de opdracht zal het dossier 7 jaar worden bewaard en daarna worden vernietigd, behoudens een aan te houden langere termijn om te voldoen aan wet- en regelgeving dan wel in het belang van bewijsvoering door opdrachtnemer bij aansprakelijkheid wegens tekortkoming of fout bij het uitvoeren van de opdracht.

6. Declaraties en betaling

6.1 Opdrachtnemer zal opdrachtgever declareren met tussenpozen zoals bepaald in de overeenkomst van opdracht. Indien daartoe aanleiding bestaat volgens opdrachtnemer, kan ook worden gedeclareerd in afwijking van die afspraak.

6.2 Declaraties dienen binnen 14 dagen te worden betaald, zonder aftrek, opschorting of verrekening door opdrachtgever. Blijft tijdige betaling uit, dan is opdrachtgever in verzuim en heeft opdrachtnemer aanspraak op wettelijke rente dan wel wettelijke handelsrente en vergoeding van incassokosten conform wet- en regelgeving.

7. Toepasselijk recht en geschillen

7.1 Op de opdrachtovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Tenzij toepassing is overeengekomen van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur, worden geschillen beslist door de bevoegde rechter voor de vestigingsplaats van Schoemaker advocaten (Deventer), die exclusieve competentie heeft.

7.3 In afwijking van 7.2 heeft opdrachtgever het recht om opdrachtgever in rechte te betrekken voor de rechter van diens woon- of vestigingsplaats.