Een persoonlijke zaak.

Privacyverklaring

1. Inleiding

1.1 Dit privacy statement informeert u over het gebruik (de ‘verwerking’) dat zal worden gemaakt van persoonsgegevens die u betreffen (als ‘betrokkene’), door Schoemaker advocaten als ‘verwerkingsverantwoordelijke’, in het kader van de uitvoering van opdrachten als advocaat en overigens.

1.2 Met de afkorting ‘AVG’ wordt hierna bedoeld: de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 van toepassing is (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

1.3 Met ‘Schoemaker advocaten’ worden hierin aangeduid:
(i) de advocaten die zelfstandig een advocatenpraktijk voren onder die gemeenschappelijke naam,
(ii) de advocaten en ondersteuning in dienst of anderszins onder direct gezag werkzaam voor of binnen de advocatenpraktijken en
(iii) de Stichting Derdengelden Schoemaker advocaten (als rekeninghouder van de kwaliteitsrekening van het advocatenkantoor).
Verwerkingsverantwoordelijke is de zelfstandige praktijkvoerder conform (i) aan wie de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld. Zijn persoonsgegeven ter beschikking gesteld aan een persoon conform (ii), dan is verwerkings-verantwoordelijke de zelfstandige praktijkvoerder conform (i) onder wiens gezag die persoon acteerde.

1.4 Hierna wordt gesproken over ‘opdracht(en)’. Het gaat dan om opdrachten aan (advocaten werkzaam binnen) Schoemaker advocaten en die betreffen
(i) dienstverlening als advocaat – waaronder (1) advisering en rechtsbijstand (in alle aspecten daarvan en in meest brede zin) en (2) het voeren van rechtsgedingen,
(ii) werkzaamheden als mediator, arbiter/bindend adviseur, of
(iii) werkzaamheden als docent of anderszins in het kader van instructie of opleiding.
Bij de items (i) t/m (iii) is niet van belang of de werkzaamheid gebeurt tegen betaling. De items (i) t/m (iii) omvatten alle bijhorende administratieve en financiële aspecten, werkzaamheden en afhandeling.

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt, grondslagen daarvoor, intrekking toestemming

2.1 Schoemaker advocaten verwerkt de volgende (categorieën van) persoonsgegevens, in het kader van de uitvoering van opdrachten zoals aangegeven in 1.4 (i) t/m (iii) hiervoor:
(a) persoonsgegevens betreffende de opdrachtgever of opdrachtgevers,
(b) persoonsgegevens betreffende de natuurlijke personen (anders dan de opdrachtgever(s)) betrokken in de werkzaamheden van Schoemaker advocaten waarop de opdracht betrekking heeft.

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een opdracht geschiedt, tegelijk of afzonderlijk, al naar het geval zich voordoet, op basis van:
(i) toestemming (welke gegeven wordt met het verlenen van de opdracht),
(ii) het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht,
(iii) wettelijke verplichting, en
(iv) gerechtvaardigd belang van Schoemaker advocaten en/of de opdrachtgever.

Een toestemming kan altijd worden ingetrokken. Schoemaker advocaten zal daarna de verwerking beëindigen tenzij een andere grondslag bestaat voor verdere verwerking.

2.2 Schoemaker advocaten verwerkt de hiervoor genoemde (categorieën van) persoonsgegevens voorts:
(a) om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving, waaronder de WFT en de Advocatenwet, en
(b) in het belang van bewijsvoering door Schoemaker advocaten bij aansprakelijkheid wegens tekortkoming of fout bij het uitvoeren van opdrachten.

Deze verwerking van persoonsgegevens geschiedt, tegelijk of afzonderlijk, al naar het geval zich voordoet, op basis van:
(i) wettelijke verplichting, en
(i) gerechtvaardigd belang van Schoemaker advocaten.

2.3 Schoemaker advocaten verwerkt NAW-gegevens voor commerciële communicatie en ten behoeve van informatie over ontwikkelingen op het terrein van wetgeving, beleid of jurisprudentie.Deze verwerking van persoonsgegevens geschiedt op basis van toestemming. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken. Schoemaker advocaten zal daarna de verwerking beëindigen.

3. Vertrouwelijkheid, delen van persoonsgegevens

3.1 Schoemaker advocaten zal persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en daartoe in passende bescherming voorzien bij het bewaren en verwerken van persoonsgegevens.

3.2 De verwerking van persoonsgegevens bedoeld in 2.1(b) vallen onder het beroepsgeheim indien sprake is van een opdracht voor werkzaamheden genoemd in 1.4 (i) en (ii).

3.3 Schoemaker advocaten kan persoonsgegevens delen met derden, indien dit noodzakelijk is (i) voor het juist uitvoeren van de specifieke opdracht of (ii) in het kader van de inrichting, aanpassing, onderhoud en behoud van continuïteit, van Schoemaker advocaten als (kantoor)organisatie die wordt ingezet en gebruikt bij de uitvoering van opdrachten. Indien deze derde alleen een ‘verwerker’ is in de zin van de AVG en niet zelf verwerkingsverantwoordelijke is, zal Schoemaker advocaten met die derde een verwerkersovereenkomst afsluiten, waarbij wordt voldaan aan de voorwaarden bepaald in de AVG. Is de derde zelf een verwerkingsverantwoordelijke, dan is deze ook zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG met betrekking tot persoonsgegevens die Schoemaker advocaten met de derde heeft gedeeld.

3.4 Schoemaker advocaten kan persoonsgegevens delen met derden, waaronder de toezichthouders inzake bescherming persoonsgegevens en de toezichthouders op grond van de WFT en de Advocatenwet, indien daartoe een verplichting bestaat op basis van wet- en regelgeving.

4. Rechten en verzoeken van betrokkene


4.1 Wij wijzen u op de navolgende rechten die u als ‘betrokkene’ kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Voor verdere informatie verwijzen we naar de vindplaats in de AVG die hierna worden aangegeven.
– Recht op inzage in uw persoonsgegevens en op informatie over de verwerking daarvan die heeft plaatsgevonden en plaatsvindt (artikel 15 AVG);
– Recht op rectificatie (correctie of aanvulling) van uw persoonsgegevens (artikel 16 AVG);
– Recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (artikel 17 AVG) (dit recht kan doorgaans uitgeoefend worden door uw toestemming in te trekken, als gevolg waarvan de gegevens vernietigd worden);
– Recht op beperking van de gegevensverwerking (artikel 18 AVG);
– Recht op verstrekking door Schoemaker advocaten van uw persoonsgegevens in een overdraagbare vorm (‘dataportabiliteit’) (artikel 20 AVG).

4.2 Verzoeken aan Schoemaker advocaten in verband met de hiervoor genoemde rechten moeten schriftelijk gedaan worden. Dat kan ook per mail. Het verzoek moet worden gedaan door uzelf, als ‘betrokkene’. Om te kunnen controleren dat het verzoek van u als betrokkene afkomstig is vragen wij een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen (waarbij eventuele pasfoto en BSN-notering kunnen worden doorgehaald). Schoemaker advocaten zal binnen redelijke tijd reageren en in elk geval binnen een maand. Voor de behandeling van het verzoek brengt Schoemaker advocaten geen kosten in rekening. Kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken worden evenwel geweigerd. Er gelden bovendien wettelijke beperkingen op het voldoen aan verzoeken, waarvoor wij verwijzen naar de AVG.

4.3 Verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens waarvoor het beroepsgeheim geldt (zie 3.2) worden geweigerd.

4.4 Verzoeken adresseren aan:
Schoemaker advocaten
t.a.v. Verantwoordelijke AVG-compliance
Keizerstraat 19
7411 HD Deventer

of

info@schoemaker.nu

5. Bewaartermijnen

Schoemaker advocaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen van verwerking, behoudens een langere termijn om te voldoen aan wet- en regelgeving dan wel in het belang van bewijsvoering door Schoemaker advocaten bij aansprakelijkheid wegens tekortkoming of fout bij het uitvoeren van opdrachten. Dossiers worden mitsdien als regel uiterlijk 10 jaar na voltooiing van de opdracht vernietigd.

6. Cookies, wijziging en contact

6.1 De Schoemaker advocaten website werkt niet met cookies. In records over bezoek van de website worden alleen anonieme gegevens bijgehouden.

6.2 Dit privacy statement kan op ieder moment gewijzigd worden door Schoemaker advocaten. Het gewijzigde statement wordt op de website gepubliceerd en is vanaf dat moment ook van toepassing op al lopende opdrachten.

6.3 Bij vragen kunt u contact opnemen met de Verantwoordelijke AVG-compliance. Dat kan alleen schriftelijk naar:

Schoemaker advocaten
t.a.v. Verantwoordelijke AVG-compliance
Keizerstraat 19
7411 HD Deventer

of

info@schoemaker.nu

Deventer juni 2018